سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود تابش – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
پیمان یراقی – کارشناس ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

تلفات فیزیکی آب در شبکههای توزیع آب شهری را میتوان در سه بخش تلفات زمینه ( نشت نامرئی) ، تلفات ناشی ازشکستگیهای گزارش شده و گزارش نشده و سرریز از مخازن دستهبندی نمود. در این مقاله، روشی برای محاسبه و ارزیابی نشت نامرئی زمینه و تلفات ناشی از شکستگیها که از عمدهترین اجزاء تلفات فیزیکی می باشند ارائه میگردد. تلفات زمینه با استفاده از مفهوم تخمین تلفات زمینه و شکستگیها مورد ارزیابی قرار م یگیرد. از سوی دیگر با شبیهسازی هیدرولیکی شبکه در هنگام حداقل جریان شبانه، نقاط مشکوک به شکستگی و میزان حساسیت آنها جهت عملیات فشارسنجی در شبکه مورد شناسایی قرار گرفته و تلفات ناشی از آنها محاسبه می شود. در پایان روش ارائه شده در مقاله با داده های یکی از پایلوتهای آب بحساب نیامده در کشور مورد ارزیابی قرار گرفته ونتایج حاصله با نتایج عملی بدست آمده در منطقه مقایسه شده است