سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۳۷

نویسنده(ها):

سیدموسی جلالی –

چکیده:

در عصر حاضر اثر بخشینظام ارزشیابی عملکرد مدیران از جمله مقولاتی است که اذهان خبرگان مدیریت را به خوبی مشغول ساخته است. از طرفی با عنایت به اهداف متعدد و کاربردهای کثیر ارزشیابی عملکرد مدیران در سازمان، این نگرش نوین رفته رفته جایگاه خود را در سازمانهای جاری و ساری ساخته است که ارزشیابی، ابزاریاست بسیار سودمند و محرکی است اصولی در جهت اجرا و تحقق استراتژی ها و اهداف سازمانی.
در بررسی نظام ارزشیابی عملکرد موجود در سازمان x، پانزده شاخص به عنوان معیار کارآمدی نظام منظور و از مطلعین و کارگزاران در خصوص کارآمدی این نظام نظرسنجی شد و با توجه به نتایج حاصله مبنی بر ناکارآمدی نظام، نسبت به بررسی و مطالعه پیرامون مدلهای موجود ارزشیابی عملکرد مدیران اقدام شد.
مدل مفهومی «کارت امتیاز متوازن» از بین مدلهای موجودارزیابی عملکرد، انتخاب و با انجام تکنیک دلفی نسبت به ملحوظ نمودن ابعاد اصلی و کلیدی عملکرد مدیران و همچنین ابعاد فرعی مدل اقدام شد. در رفت و برگشتهای حاصل از اجرای تکنیک دلفی، مدل انتخابی نمای کلی و شکلنوین خود را درجهت اخذ نظر مدیران سازمان x که جامعه آماری طرح تحقیق را تشکیل می دادند، پیدا نمود. مدل طراحی شده جهت آزمون وسنجش اهمیت ابعاد کلی، ابعاد فرعی و شاخصهایارزشیابیعملکرد مدیران در سه سطح مدیریتی به نظر سنجی مدیران گذارده شد.