سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رضا حسنوی – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی – خانه مدیران صنایع دفاعی ایران
علی مناف زاده – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی – خانه مدیران صنایع دفاعی ایران

چکیده:

سازمان ها اصولاً به منظور رسیدن به هدفهایی ایجاد گردیده اند،که میزان موفقیت آنها در دستیابی به این هدفها،ارتباط مستقیم با نحوة عملکرد کارکنان دارد [.۱] ارزشیابی کارکنان یکی از مؤثرترین ابزارهای ارتقاء کارآمدی، توانمندسازی وبهسازی نیروی انسانی است . ارزشیابیابزاری است که سازمانها وکارکنان را درتأمین این نیازها کمک می کند . اگر این ابزارها بخوبی طراحی گردد،به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد،وسیله مناسبی برای تشویق،آموزش،بهسازی وبعضاً تنبیه کارکنان خواهد بود [.۲]
در راستای افزایش بهره وری سازمانهای دفاعی کشور وباتوجه به مشک لات ناشی از عدم وجود یک نظام جامع ویکپارچه در مجتمع صنعتی وپژوهشی،بدان شدیم مسئله را از طریق یک تحقیق آکادمیک حل نمائیم .
در این تحقیق،ابتدا ادبیات ا رزشیابی عملکرد کارکنان با توجه به مراجع علمی مرور شد وسپس با عنایت به وضع موجود ارزشیابی عملکرد کارکنان در این مجتمع صنعتی،یک نظام جامع طراحی گردید .