سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد خرمی – عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد معاون آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی ب

چکیده:

هدف از ارایه این مقاله آن است که در چهارچوب موضوع «نقش و اهمیت تحقیق و توسعه در توسعه اقتصادی / تکنولوژیکی » . یکی از زیر موضوع های آن تحت عنوان «بررسی نظام های تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه» از سمینار تحقیق و توسعه (R&D) در واحدهای صنعتی، "ابتدا نظریه سنتی برون زائی تحقیق و توسعه را مردود شناخته وسپس با معرفی مفاهیمی چند از تغییرات تکنولوژیکی و تشریحدو خصیصه بسیار مهم تکنولوزیکی یعنی "ضمنی بودن" و "حساسیت به شرایط حاکم" این بحث مطرح می شودد که بومی نمودن تکنولوژی مستلزم درون زا فرض نمودن آن و سرمایه گذاری تکنولوژیکی است. سپس با استفاده از ماتریس شاخص های R&D وضعیت تحقیق وتوسعه در کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته مقایسه گردند و وجوه تمایز R&D صنعتی با R&D سایر بخشها توضیح داده شود.