سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریده رضائی ابهری –
طاهره یعقوبی –
فاطمه همشبوری –
ناهید خامنه –

چکیده:

سلامت و پیشرفت هر جامعه به سلامت زنان ارتباط دارد . ارتقاء سلامتی زنان مستلزم توجه به بهداشت ، سلامت و ارضاء نیازهای آنان میباشد .مشکلات مربوط به میل جنسی اختلال عملکرد جنسی در کل جمعیت شایع است. بررسی ها نشانگر این استکه یکسوم زنان علاقه ای به مسائل جنسی نداشتند و ۱۸ % از زنان اصلا ارگاسم و لذت جنسی را تحربه نمی کنند.عوامل متععدی بر میزان رضایت جنسی در زنان تاثیر می گذارد. مواد و روشها: مطالعه بصورت توصیفی طرح ریزی شد. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که دردوبخش مشخصات فردی ونقطع نظرات مربوط به مسائل جنسی تنظیم شده بود. داده ها با آمارتوصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند.بهداشتجنسی مسئله ای استکه عواملی ازقبیل عوامل فردی، محیطی ، فرهنگی، فردی وشیوه های تربیتی درآن دخیلند دریکفرد سالم انرژی جنسی ، انرژی فعال دربدن است، که اگرتخلیه این انرژی به طورصحیح صورت نگیرد وتوجهی به کیفیت رابطه جنسی که درنهایت موجب فروکش وتعدیل این انرژی می شود وازطرفی به رعایت اصول بهداشتی درروابط جنسی نیزتوجه نشود، می تواند منجر به انتقال بیماریهای مختلف جسمی وهمچنین اختلالات روحی وروانی چون پرخاشگری ، اضطراب ، افسردگی ووسواس وحتی مشکلات اجتماعی گردد. برای بالا بردنکیفیت مشاوره قبل ازازدواج به غیرازتجدید نظردرمحتوی آموزش، باید زمان بیشتری را به این کلاس ها اختصاص داده علاوه براین ، کلاس هاباید بعد ازازدواج نیز تشکیل گردد. به نظرمی رسد دایرنبودن کلینیک های مشاوره جنسی درکنارمراکزآموزش مهارت های اجتماعی می تواند بیشترین بازدهی را ایجاد کند. باارائه آموزش ، مشاوره واطلاعات مورد نیاز درزمینه فیزیولوژی پاسخ های جنسی می توان ازبروزمشکلات درزوجین پیشگیری نمود. درمراکزبهداشتی درمانی بایستی آموزش مشاوره مسائل جنسی توسط مراقبین بهداشتیصورت گیرد. نقشمراقبین بهداشتی درتامین سلامت جامعه وسلامتبهداشت جنسی افراد بسیارحائز اهمیت است