سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

قدرت اله برزه کار –
سیدمحمد حسینی –

چکیده:

پارکها در شرایطکنونی یکی از نیازمندیهای زندگی به شمار میروند و ضروریست سطح تقاضای ان تعیین گردد تمایل مردم برای استفاده از منطقه ای به عنوان تفرجگاه عامل تعیین کننده ای است که م یتوان آن را به منبع تفرجگاهی تبدیل کند اگر پارکها و تفرجگاهها بر اساس ضوابط و قانونمندیهای اقتصادی – اجتماعی استقرار یابند تعیین نظرات استفاده کنندگان ا زمهمترین عوامل تعیین کننده ارزش تفرجی پارکها به شمار می روند برای تحقیق پارک جنگلی نور که از بزرگترین پارکهای جنگلی طبیعی کشور می باشد انتخاب گردید. برای تحقیق از روش کلاوسون clawson که یک روش اقتصادی – اجتماعی می باشد استفاده شد. کاربرد این روش درمورد پارکها و تفرجگاههای خارج از شهر می باشد به همین دلیل براساس روش فوق تعداد ۲۳ سوال تنظیم گردید که ۹ سوال اول مربوط به مشخصات اقتصادی – اجتماعی گردشگران و تعداد ۱۰ سوال دوم مربوط به عوامل و مشخصات پارک و تعداد ۴ سوال باقیمانده مربوط به عوامل موثر در رابطه با گردشگران و پارک بوده است.