سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

عبدالحسین فرج پهلو – دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین مرادی مقدم – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این مقاله به بررسی و سنجش نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز می پردازد. تحقیق به روش توصیفی – پیمایشی و جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که از مجموع پاسخ دهندگان ، ۷۹/۱ درصد نیاز به آموزش را مطرح کرده اند.درمورد انواع اموشهای مورد نیاز اعضای هیئت علمی، ۶۷/۲ درصد از پاسخ دهندگان نیاز به اموزش شیوه جستجو و اطلاع یابی از اینترنت و ۳۶/۸ درصد نیاز به اموزش شیوه استفاده و اطلاع یابی از بانکهای اطلاعاتی و دیسک های فشرده و ۲۱/۹ درصد پاسخ دهندگان نیاز به اموزش شیوع استفاده از امکانات کتابخانه و در نهایت ۱۷/۴ درصد نیاز به آموزش استفاده از منابع چاپی کتابخانه اشاره کرده اند.
نتایج آزمون مجذور «کای» نشان داد که بین سابقه تدریس اعضای هیئت علمی و نیاز به اموزش شیوه استفاده و اطلاع یابی از بانکهای اطلاعاتی و دیسک های فشرده رابطه وجو دارد. از طرفی بین مدرک تحصیلی اعضای هیئت علمی و نیاتز به اموزش شیوه استفاده از امکانات کتابخانه و نیز نیاز به آموزش استفاده از منابع چاپی کتابخانه در سطح p<0.05 رابطه معنی داری وجود دارد.
همچنین بین گروه آموزش فنی مهندسی و گروه علوم پایه تفاوت معنی داری وجود دارد.
در خاتمه با توجه به یافته های تحقیقتوصیه شده است که کارگاه های اموزشی برای اعضای هیئت علمی برگزار شود.