سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی سواریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران،دانشگاه شیراز
حسین خورشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران،دانشگاه شیراز
ناصر طالب بیدختی – استاد بخش راه و ساختمان،دانشکده مهندسی،دانشگاه شیراز

چکیده:

بررسی مسائل مربوط به توسعه رژیم در رودخانه ها نیاز به تجربه ، دانش و دقت خاصی دارد.تحقیق ومطالعات جامع از دیدگاه مهندسی هیدرولیک جهت شناخت وتفسیر صحیح پدیده پیچانرودی، می تواند در ساماندهی رودخانه ها و در مکان یابی طرحهای عمرانی در دشتهای آبرفتی حاشیه رودخانه ها مورداستفاده قرار گیرد. با استفاده از عبارات انرژی در یک جریان آبرفتی که دارای دبی ثابتی می باشد، همچنین با بهره گیری از اصل افزایش انتروپی می توان بخوبی نشان داد که ترکیب رژیم جریان با کمینه کردن سرعت جریان و در نتیجه کمینه کردن عددفرود قابل حصول است. در حالت پیچانرودی ، کمینه کردن سرعت با کاهش شیب کانال حاصل می شود، همچنین در حالتی که رودخانه تمایل به فرم شریانی دارد، با کاهش ضریب اصطکاک همراه است.