سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد باعدی – گروهع فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار
سید احسان ابطحی حسینی – گروه مهندسی برق ، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محمد علی پور – گروه مهندسی برق ، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

دراین مقاله ویژگی های اپتیکی ترکینب (فرمول درمتن اصلی ) ازقبیل تابع ازدی التریک ضریب شکست وضریب خاموشی هدایت اپتیکی وشدت انتقال بین نواری درفازهای تتراگونال ومونوکلینیک مورد بررسی قرارگرفته است محاسبات به روش پتانسیل کامل امواج تحت تقویت شده خطی FP-LAPW درچارچوب نظریه تابعی چکال DOF با تقریب شیب تعمیم یافته GGA انجام شده است درتجزیه وتحلیل داده ها ی به دست آمده وهماهنگ کردن آنها با ویژگی اپتیکی مختلط ازتبدیلات کرامرز- کرونیک KK استفاده شده است .