سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر مهردادی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
سید محمد حسینی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست

چکیده:

در این کار تحقیقاتی، براساس روابط موجود، نرم افزاری تهیه شد که توانایی بررسی نظری مکانیسم های موثر در حذف ذرات و میزان نفوذپذیری فیلترهای الیافی را دارد در این تحقیق تغییرات مکانیسم های انتشار، برخورد مستقیم و اینرسی تابع قطره ذره و الیاف، سرعت جریان و تخلخل مدیا بررسی شد. نتایج تحقیق ما نشان می دهد که : با افزایش سرعت جریان، تاثیر مکانیسم های انتشار، کاهش اینرسی افزایش می یابد. مکانیسم برخورد مستقیم مستقل از سرعت می باشد.در گسترده ذرات مورد بررسی، با افزایش قطره ذره تاثیر مکانیسم های انتشار کاهش و برخورد مستقیم و اینرسی افزایش می یابد. با افزایش قطره الیاف، تاثیر هر سه مکانیسم کاهش می یابد. افزایش تخلخل مدیا، موجب کاهش تاثیر مکانیسم های برخورد مستقیم و انتشار می شود. مکانیسم اینرسی مستقل از این تغییرات است. موثرترین مکانیسم برای ربایش ذراتی با قطرکمتر از ۰/۱ میکرون، انتشار و برای ذرات بزرگتر از ۰/۵ میکرون، مکانیسم اینرسی است. برای ذراتی که دارای قطری معادل قطر الیاف می باشند(برای فیلترهای الیافی با کارآیی بالا در حدود ۰/۱ تا ۱ میکرون) مکانیسم برخورد مستقیم موثرترین مکانیسم حذف ذرات است. حداکثر نفوذ پذیری این فیلترها در گسترده اندازه ۰/۱ تا ۰/۱۲ میکرون اتفال می افتد. کارآیی کل فیلتر، با افزایش سرعت جریان، قطر الیاف و تخلخل مدیاف در گسترده ذرات مورد بررسی کاهش می یابد.