سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد طباطبایی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ( تحقیق و توسعه شرکت آفتاب)
پژمان صالح ایزدخواست – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا ( گروه انرژی های نو، پژوهشکده انرژی و محیط ز

چکیده:

جاذب خورشیدی مهمترین بخش یک آبگرمکن خورشیدی را تشکیل می دهد . با انتخاب سطح جاذب با میزان جذب بـالاتر و مواد و فرآیندهای تولید کم هزینه تر، می تـوان آبگرمکنهـای خورشیدی اقتصادی و با کارآیی بـالاتر تولیـد نمـود . در ایـن مقاله در ابتدا یک سطح جاذب خورشـیدی بـا هندسـه مقطـع نوین و با فرآیند تولید آسانتر معرفی شـده، سـپس بـا تحلیـل نظری جاذب مذکور، کارآیی آن محاسبه شده است . نهایتاً یک نمونه آبگرمکن بـا جـاذب مـذکور طراحـی و تولیـد شـده و شاخصهای عملکرد آن بصورت تجربی اندازه گیری شده و بـا نتایج تحلیل نظری مقایسه شـده اسـت . نتـایج بدسـت آمـده بیانگر کارآیی مطلوب و هزینه تولید کمتر آبگرمکن با جـاذب جدید، در مقایسه با آبگرمکنهای تجاری ساخت داخل کشـور می باشد .