سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد شکرچی زاده – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهدی بخشی – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهرداد ماهوتیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در مقاله حاضر ابتدا تعریف نفوذ پذیری، قانون دارسی و سایر قوانین حاکم بر نفوذ پذیری بتن در برابر آب و گاز توضیح داده شده است. آنگاه با توجه به اینکه امکان اندازه گیری ضریب نفوذ پذیری با استفاده از "دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری بتن در برابر گازاکسیژن" موجود در انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده فنی، وجود دارد، توضیحی در خص وص دستگاه نفوذ پذیری که توسطCembureau توصیه شده است و مورد تایید AFREM – AFPCمیباشد، ارائه شده است . در ادامه عوامل مؤثر بر ضریب نفوذپذیری بتن در برابر اکسیژن، رابطه ضرائب نفوذپذیری بتن در برابر آب و در برابر اکسیژن و در انتها مقادیر توصیه شده ضریب نفوذپذیری بتن در برابر گاز آمده است.