سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا باقری – عضو هیئت علمی، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ت
امید مخدوم – کارشناس ارشد سازه هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ته

چکیده:

در ساخت سدهای بتن غلتکی بنابه پاره ای از ملاحظات فنی نظیر کاهش حرارت زایی و نظیر به جهت کاهش هزینه ها، معمولا ازمواد پوزولانی به عنوان بخشی از مواد سیمانی استفاده می گردد. خاکستر بادی، پوزولانهای طبیعی و سرباره ها از مواد مکمل سیمانی هستند که در ساخت سدهای بتن غلتکی به عنوان جایگزین بخشی از سیمان به کار رفته اند. با توجه به وجود سرباره کوره آهن گدازی در کشور به عنوان محصول فرعی کارخانه ذوب آهن اصفهان، استفاده از این ماده می تواند در این راستا مورد توجه قرار گیرد. تحقیقات قبلی انجام شده ] ۴-۳-۲-۱[ عمدتا نشانگر عملکرد نسبتا ضعیف سرباره تولید داخل کشور در بتن بوده اند. با توجه به پایین بودن سطح ویژه سرباره های مصرفی در تحقیقات قبلی انجام شده در کشور، در این تحقیق تاثیر سطح ویژه (ریزی) سرباره تولید داخل روی خواص بتن های غلتکی سد سازی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تعیین خصوصیات شیمیایی و فیزیکی و مینرالوژی سرباره ذوب آهن اصفهان، تاثیر میزان ریزی این نوع سرباره با سطح ویژه های cm2/gr1500، cm2/gr2850 روی خواص مخلوطهای بتن غلتکی حاوی kg/m3150 و kg/m3 210 مواد سیمانی و نیز در درصدهای جایگزینی ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ درصد وزن مواد سیمانی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصله نشانگر تاثیر قابل توجه میزان ریزی سرباره در خواص بتن های غلتکی سدسازی و افزایش در مقدار و روند توسعه مقاومت مخلوطهای حاوی سرباره با سطح ویژه زیاد نسبت به سرباره با سطح ویژه کم می باشد. نتایج آزمایشگاهی بررسی تاثیر سطح ویژه سرباره روی ضریب نفوذپذیری نمونه های بتن غلتکی مشابه با روند اخیرالذکر می باشد. اندازه گیری زمان وی بی اصلاح شده مخلوطهای بتن غلتکی نشانگر این بوده است که افزایش درصد جایگزینی سرباره از ۰ تا ۵۰ درصد باعث افزایش در کارایی مخلوطهای بتن غلتکی می گردد.