سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رادین اسپندار – دانشگاه شهید بهشتی
رضا عظیمی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته آبشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

بررسی نفوذپذیری پی در سدسازی یکی از ضروریات در راه آب بند نمودن پی است. متداولترین روش تعیین نفوذپذیری در این مورد آزمایش لوژان می باشد. در این مقاله، نفوذپذیری پی سد گتوند علیا مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، منطقه پی سد به سه بخش تکیه گاه چپ، پی مرکزی و تکیه گاه راست تقسیم شده و هر کدام از قسمتها نیز بر اساس لیتولوژی سنگهای در بر گیرنده و وضعیت زمین شنسای به بخشهای مختلفی تقسیم شده اند. اعداد لوژان نیز با توجه به توصیه های بین المللی و نحوه انتخاب دوغاب تزریق در سد مزبور دسته بندی شده اند. سپس مقادیر لوژان و همنین نوع رفتارهای هیدرومکانیکی حاصل از ۳۲ گمانه از گمانه های مراحل مقدماتی و تکمیلی مطالعات و تزریقات آزمایشاتی، محاسبه و تعیین شده اند و فراوانی آنها در هر کدام از بخشهای پی محاسبه شده است و در نهایت قسمتهای مختلف پی از نظر پتانسیل آبگذری و نوع رفتارهای هیدرومکانیکی با هم مقایسه شده اند.