سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سودابه علی احمد کروری – عضو هیئت علمی موسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مصطفی خوشنویس – عضو هیئت علمی موسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد متینی زاده – عضو هیئت علمی موسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
انوشیروان شیروانی – استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

در تاریخ دی ماه ۱۳۷۰ جنگ خلیج فارس بین دو کشور همسایه ایران، عراق و کویت اتفاق افتاد. در جریان این جنگ تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم آلاینده ها محیط زیست بسیاری از کشورهای جهان صدمه دیده است. تحقیق اخیر در راستای اثبات ورود آلودگی به ایران و برآورد قسمتی از خسارات وارده در رویشگاه جلابی در استان هرمزگان انجام شده است. در این پژوهش از مطالعات گاه نگاری درختان جنگلی و نیز واکنشهای آنزیمی که در مورد گونة کهور ایرانی (Prosopis cineraria) استفاده شده است. به منظور تعیین زمان و نیز میزان آلودگی نمونه های قبل و بعد از تأثیر آلودگی با دوره آلودگی مقایسه شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از نظر واکنش آنزیمی، بیشتر درختان حرا این ناحیه به آلودگی در سال بروز و سال بعد( ۱۳۷۱ ) پاسخ داده و میزان رویش درختان کهور نسبت به میانگین ۱۵ ساله کاهش یافته است. مطالعات آنزیمی از نظر کیفی با کمک دستگاه ژل الکتروفورز ,مطالعات دندروکرنولوژی با استفاده از یک لوپ و یک رایانه مجهز به نرم افزار Mottic انجام شده است.