سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا ترابی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
سعید حشمتی منش – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
المیرا معمارزاده – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

در تحقیق حاضر امکان ایجاد پوشش تیتانیم آلومیناید بر روی فلزدر فاز مذاب ، در دماها و زمانهای مختلف بررسی شده است . مورفولوژی فازهای ایجاد شده در فصل مشترک بین جامد و مذاب توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت و ترکیب شیمیایی آن ها با آنالیز نقطه ای توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM)معین شده و با آزمایش پراش اشعه X مورد تایید قرار گرفت . نتایج بدست آمده حاکی از تشک یل مقدماتی اینترمتالیکTiAl3 در سطح نمونه هاست. با افزایش دما و زمان عملیات، وسعت ناحیه نفوذ Al در Ti افزایش می یابد و دراین ارتباطنقش نفوذ مرزدانه ای در مقایسه با نفوذ حجمی بسیار با اهمیت تر می نماید.