سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور ناصرین – کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست شرکت ملی نفت ایران
هادی معاضد – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

در این مقاله شناسایی منابع تولید مواد زائد جامد ومایع صنعتی درواحد اوره (۲) مجتمع پتروشیمی رازی که یکی از واحدهای عظیم تولید کود شیمیایی درکشور می باشد, بمنظور ارائه راهکارهای کمینه سازی مورد بررسی قرارگرفته است.به همین دلیل نسبت به شناسایی منابع تولید پسماند, ماهیت پسماندها,وعلل تولیدبمنظور ارائه راهکار کمینه سازی اقدام گردیدسپسنمودار تولید در واحد مورد مطالعه بطور دستی تهیه و بوسیله برنامه کامپیوتری اتوکد رسم گردید . ضمن شناسایی پسماندها، ابتدا نسبت به اندازه گیری کمیت آنها اقدام شد. در این بررسی مشخص شد که در واحد اوره (۲) میزان پسماندهای جامد تولید شده سالانه ۶۵۸۶۸/۴۶ کیلو گرم و مواد زائد مایع سالانه ۷۵۹۵۰۸/۲۱متر مکعب می باشد. سپس مواد زائد شناسایی شده دراین واحد، بر اساس برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد (یونپ) طبقه بندی شد کهپسماندهای جامد خطرناک ۴/۷ درصد و غیر خطرناک ۹۴/۳ درصد و مواد زائد مایع خطرناک ۵/۴۹ درصد و غیر خطرناک ۹۴/۳ درصد مشخص شد.
سپس راهکارهایی جهت کمینه سازی پسماندها ارائه گردید که مقدار ۹۵/۳ درصد از پسماندهای جامد بوسیله اصلاح فرآیند و مقدار ۴/۷درصد بصورت قابل بازیافت و استفاده مجدد می باشند و مواد زائد مایع در این واحد، مقدار ۶۹/۶۹ درصد بصورت بازیافت و استفاده مجدد و ۲۱/۶۳ درصد اصلاح فرآیند، ۷/۹۲ درصد تعویض اتصالات، ۶۲/. درصد کاهش حجم و ۱۴/. درصد بصورت تنظیم فشار و تعویض آب بند ارائه گردید.بنابراین همانگونه که مشاهده می گردد، روشهای کمینه سازی پسماندهای جامد و مایع صنعتی درواحداوره(۲) مجتمع پتروشیمی رازی در صورت اجرا، امکان پذیر خواهد بود که از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.