سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالرضا کرباسی – استادیار دانشکدة محیط‌زیست دانشگاه تهران
نینا رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

بروز حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان، گردباد و.. که امری اجتناب ناپذیر و حتمی می باشد. در اکثر مواقع اثرات مخربی بر سکونتگاههای انسانی وارد ساخته و حجم عظیمی از زایدات را در مناطق حادثه دیده ایجاد می کند. لذا مدیریت جمع آوریو دفع زایدات ساختمانی بسیار حیاتی بوده زیرا باعث اختلال در عملیات نجات (امداد رسانی ) و بازسازی شده که در نتیجه تلفات سنگینی بر ساکنین وارد می سازد . در این مقاله ، نقاط قوت ، ضعف، فرصت و تهدید جمع آوری و دفع زایدات ساختمانیپس از بحران مورد بررسی قرار گرفته است . زیرا در زمان بحران فقط پاکسازی مسیرها اهمیت داشته و جمع آوری و دفع زایدات در اولویت های بعدی قرار دارد. دفع زایدات ساختمانی حاصل بحران یکی از چالشهای مهم محسوب شده نه فقط به خاطر حجم بلکه به علت خطرات بالقوه ای که بر محیط زیست می گذارند. بررسی ها نشان می دهد گه گزینه بازیافت به علت کاهش هزینه های دفع و مدیریت زایدات ، حفظ محیط زیست و همچنین گزینه جمع آوری زایدات ساختمانی در زمان بحران اگر اصولیوبا رعایت ملاحظات صورت گیرد به علت اینکه باعث تسهیل در فرآیند امداد رسانی و بازسازی شده و همچنین موجب ارتقاء سلامت روان مردم می شود. از نقاط قوت و فرصت محسوب شده ولی تلنبار کرن، به علت نیاز به تعداد زیادی مکان دفن و همچنین ایجاد خطرات بالقوه بر محیط زیست به عنوان ضعف و تهدید تلقی می شود.گزینه سوزاندن هم مثبت و هم منفی می باشد از آنجایی که سوزاندن زایدات باعث کاهش حجم آنها می شودبه عنوان فرصت ولی چون همراه با آلودگی هوا و خاک (محیط زیست) می باشد، تهدید محسوب می شود . در این تحقیق SWOTزایدات جامد ساختمانی در شهر تهران به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج اولیه طرح نشان می دهد که مدیریت این مواد در شرایط بحران می بایست به صورت مستقل توسط هریک از مناطق شهرداری انجام شود .