سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود محمدپور – مرکز آموزشی درمانی ۵۱۵ تختخوابی امام رضا ( ع ) کرمانشاه
نازنین رزازیان – مرکز آموزشی درمانی ۵۱۵ تختخوابی امام رضا ( ع ) کرمانشاه
اسماعیل کسانی – مرکز آموزشی درمانی ۵۱۵ تختخوابی امام رضا ( ع ) کرمانشاه
رضا پورمیرزا کلهری – مرکز آموزشی درمانی ۵۱۵ تختخوابی امام رضا ( ع ) کرمانشاه

چکیده:

تشکیل دوره های امداد ونجات یکی ازاه داف اصلی سازم انهای امدادی نظیر بهداشت درمـان وهـلال احمـر مـی باشـد . مهارتهای اصلی امدادونجات وتوانمندی جهت ارائه کمک به مصدومین دراین دوره ها کسب می گردند . باتوجه بـه ایـن مـسئله که ارتقاء برنامه امداد و نجات وتقویت بنیه آموزشی باعث تربیت امدادگران ماهرتری می گرددضروری است که از نقـاط ضـعف وقوت یک برنامه آموزشی باخبر بودوبارفع نقاط ضعف وتقویت عناصر قوت به هرچـه بهتـر شـدن یـک برنامـه آموزشـی اقـدام نمود . دراین مقطع ضرروی است که ازنظرات امدادگران به عنوان مشتریان اصلی فرآیندیادگیری استفاه کرد . هدف مطالعه حاضر بررسی نقاط قوت وضعف برنامه ها ی آموزش امداد ونجات ازدیدگاه کارآموزان دوره های مذکور بـود کـه درسـال ۱۳۸۵ انجـام گردید .
مواد وروشها : دریک پژوهش توصیفی ۲۸۰ نفر ازکارآموزان دوره امداد ونجـات ۱۰ دوره برگـزار شـده دریـک مرکـز آموزشـی درمانی درغرب کشور بعنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . سپس با انتخاب ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تفکیـک مدرک تحصیلی طبقه بندی وسپس ازهر طبقه نمونه گیری تصادفی ساده انجام وحجم نهایی نمونه بـه ۱۲۰ نفـر رسـید . بـرای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه تهیه شده توسـط پژوهـشگران اسـتفاده گردیـد کـه دارای دو قمـست اطلاعـات دموگرافیـک وبررسی نقاط ضعف وقوت دوره بود . روایی پرسشنامه با استفاده ازنظر مدرسین این دوره ها تأیید گردید وپایایی آن بـا اسـتفاده ازآزمون مجدد بررسی وهمسانی درونی آن تأیید شد . داده ها با برنامه آماری SPSS آنالیز گردید . وازتستهای آمـاری کـای دو و آنالیز واریانس استفاده شد . نتایج : میا نگین سنی کارآموزان ۲۹/۱۷ سال بود ۲۱/۷۰٫ درصدمرد و ۷۸/۳۰ درصد زن بودند ۴۱/۷٫ کارشناس و %۴۴/۲ کاردان و %۱۴/۱ دیپلم بودند . شایعترین نقطه ضعف عدم استفاده ازوسایل کمک آموزشی مناسب گـزارش شـد . سـایر نقـاط ضـعف بـه ترتیب شامل : زیادبودن کارآموزان درهر دوره، روش ارزیابی غی رمناسب و نداشتن دوره بالینی مذبور گزارش شد . مهترین نقـاط قوت شامل : سطح بالای علمی محتوی دروس دوره های دستیابی به اهداف طرح درس گزارش گردید . بحث ونتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان دادکه ازدیدگاه اکثرکـارآموزان اهـداف دوره ومحتـوی دروس بـاهم مطابقـت داشـته ومفید می باشند . براساس یافته های موجود پیشنهاد می گرددکه در دوره های امداد ونجات علاوه برتدریس نظـری بااسـتفاده ازوسایل کمک آموزشی مناسب نظیر : فیلم های ویدیویی ومحیط های مناسب با محتوی میزان یادگیری را ارتقا داد و درزمینـه ارزشیابی روش مناسب نظیر استفاده از ارزشیابی درمح یط های شبیه سازی شده به مکانهـای نیازمنـد بـه امـداد حیطـه هـای روانی – حرکتی را درفرآیند یادگیری تحت سنجش قرار داد .