سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوذر منفرد – استادیار مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهر و رییس سازمان جهاد کشاورزی استا

چکیده:

با بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته مشخص می شود که کارآفرینان در رشد اقتصادی و اشتغال زایی نقش زیادی داشته اند. آموزشهای کارآفرینی و ارائه آموزشها با در نظر گرفتن کارآفرینی یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی فارغ التحصیلان می باشد. آموزشهای علمی- کاربردی با داشتن دو شاخص دانش نظری، و دانش عملی و عملیات میدانی قرابت نزدیکی با این حوزه دارد. این پژوهش با هدف سنجش تأثیر آموزشهای علمی-کاربردی بر توانمندسازی دانشجویان برای اشتغال از طریق کارآفرینی انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تحقیق پیمایشی بود که از تکنیک های مصاحبه متمرکز بر گروه، تحلیل محتوا و پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل فارغ التحصیلان مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی خلیج فارس بوشهر از ابتدا تا بهمن ۱۳۶۸ (۸۶۳نفر) بود که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران ۱۲۰ نفر بعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق نظرخواهی از متخصصین و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ تعیین گردید. یافته های پژوهش نشان داد که آموزشهای علمی-کاربردی می تواند در گسترش کارآفرینی مورد استفاده قرار گیرد. یافته ها بیانگر این است که آموزشهای علمی کاربردی با تأثیر بر ۳۳ مورد از ویژگی های شخصی و فردی، و شغلی دانشجویان آنها را برای کارآفرینی آماده می کند. در پایان پیشنهاداتی جهت توانمندسازی فارغ التحصیلان علمی کاربردی در راستای کارآفرینی ارائه شده است.