سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شریعتی – کارشناس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

چکیده:

آموزش و ترویج به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه می تواند از طریق اموزش بهره برداران روستایی و عشایری و نیز جلب مشارکت انان در حفظ ، احیا ، توسعه و بهره برداری صحیح از مراتع و معرفی الگوهای مناسب جهت مدیریت مراتع، به میزان زیادی از تخریب مراتع جلوگیری به عمل اورد . به همین منظور تحقیق حاضر به بررسی نقش آموزش و ترویج در مشارکت عشایر کوچ نشین شهرستان گرمسار در اجرای صحیح طرح های مرتعداری پرداخته است. جمعیت مورد مطالعه شامل ۷۴ نفر از عشایر شهرستان گرمسار است که در طرح های مرتعداری مشارکت داشته اند. حقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می باشد . روش نمونه گیری به صورت سرشماری و شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارspss انجام گرفته است و برای تعیین رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای تعیین اختلاف معنی داری متغیرها از آزمون من وایت نی و برای تعیین اثر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق حاکی از آن است که بین سطح تحصیلات ، سابقه دامداری، سابقه مرتعداری، مقدار مراتع در اختیار، اگاهی عشایر از فواید طرح های مرتعداری، شرکت در کلاس های اموزشی ، دفعات تماس با مروجان منابع طبیعی، استفاده از مجلات و نشریات اموزشی و دفعات بازدید از طرح های موفق مرتعداری با متغیر میزان مشارکت در اجرای صحیح طرح های مرتعداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ضمن اینکه بین متغیرهای : سن، مرغوبیت مراتع، واحد دامی عشایر، استفاده از سخنرانی های اموزشی- ترویجی، استفاده از آموزش عملی مرتعداری، استفاده از فیلم های آموزشی ویدئویی، استفاده از جزوات اموزشی، استفاده از برنامه های اموزشی رادیویی و تلویزیونی و نیز تماس با رهبران محلی با متغیر میزان مشارکت در اجرای صحیح طرح های مرتعداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون من وایت نی حاکی از ان است که بین کسانی که به عنوان مرتعدار نمونه انتخاب شده اند و سایرینی که انتخاب نشده اند از نظر میزان مشارکت اختلاف معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره نشان دهنده آن است که به ترتیب متغیرهای میزان آگاهی از فواید و اهداف طرح های مرتعداری و شرکت در کلاس های آموزشی – ترویجی مرتعداری بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته میزان مشارکت عشایر در اجرای صحیح طرح های مرتعداری داشته اند.