سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

جواد بیرامی حاجلار –
رضا مشهدی –
غلام قوشچی عبداللهی –
شیرزاد وقاصلو –

چکیده:

جهان هستی با سرعتفراوان در گذر و تحول است . قرن بیستم سراسر مشکلات اقتصادی ، سیاسی ، نظامی ، فرهنگی و اجتماعی بود . حال که قرن بیستو یکم شروع شده و بشر آغاز هزاره سوم را تجربه می کند قطعاً مشکلاتبشر روزافزون خواهد بود . در این شرایط پر تحول و گونه گون آدمی نیز در تغییر و تحول به سر می برد . هر چه آدمی در دنیای تکنولوژیکو پیچیده ماشینی عصر حاضر به پیشمی رود به همان اندازه مشکلات و مسائل زندگی بغرنج ترو پیچیده تر می شود و در این اثنا هم از برون و هم از درون دچار تشتتو چندگانگی می گردد . به لحاظ چند بعدی بودن انسان، این مسائل از جنبه های مختلف حائز اهمیت و بررسی است . از جمله این مسائل ، معضلات و مشکلات مربوط به غریزه جنسی نهاد آدمی است . این غریزه به لحاظ اهمیتو حساسییتش، از ابعاد مختلفقابلتأمل است چرا که عوامل بسیاری باعث تعدیل یا تشدید آن می گردد . آنچه که در دنیای پر تحول امروز بایستی مورد توجه قرار گیرد اینست که در چنین شرایطی که معنویتاز چهره اجتماعات تا حدود زیادی رنگباخته وبنیان های اعتقادی و مذهبی سست گشته و به تبع آن مشکلات بیشتر شده است چگونه بایستی با این قضیه برخورد کرد و چگونه می توان جوامع و خصوصاً نهاد اصلی جامعه یعنی خانواده ها را در برابر مشکلات رفتاری و مسائل جنسی مصون ساخت و چه راهکارهایی را می توان پیش گرفت و در نهایتسرنوشت بشر در این زمینه چه خواهد شد .