سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر باغ وند – استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست و مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده ی
سعید گیوه چی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده ی محیط زیست دانشگاه

چکیده:

شبکه ی حمل و نقل شهری به واسطه ی نقش ممتاز خود در ساعات نخستین پس از وقوع حوادث غیر مترقبه میت واند به نحو قابل مشاهدها ی روند کلی مراحل پس از سوانح را که شامل امداد، نجات، اسکان، استقرار و بازسازی میب اشد، دستخوش تغییر نماید، لذا ضروری به نظر می رسد به هنگام طراحی شبکه ی حمل و نقل شهری، ریسک حوادث غیر مترقبه با توجه به ویژگی های سیستم مورد توجه قرار گیرد. از آن جا که این اقدام یک گام در مرحله ی پیشگیری، و از راهکارهای پیش از سانحه محسوب می گردد، میت واند به نحو محسوسی هزینه های طرح را در مراحل پس از وقوع حوادث غیر مترقبه کاهش و عملکرد سیستم را در شرایط اظطرار ارتقا بخشد. در این مقاله، ضمن بررسی ریسک ناشی از حوادث غیر مترقبه بر شبکه ی حمل و نقل شامل تشخیص مخاطرات مکانیسم آسیبپ ذیری شبکه، گام های لازم را در مراحل پیشگیری کاهش خطر و جلوگیری در فازهای مختلف مهندسی ارزش طرح های شبکه ی حمل و نقل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.