سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
جواد سلطان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، گروه مدیریت بازرگانی، فیروزکوه، ایران،
محمدمهدی موحدی – استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، گروه مدیریت صنعتی، فیروزکوه، ایران

چکیده:
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری(تصمیم یار)،گونه ای از سیستم های اطلاعاتی هستندکه جهت پشتیبانی از فعالیت سازمانی نیمه- ساختاریافته یا ساختار نیافته مدیریتی طراحی شده اند، به طور ایده آل مناسب رفع و زدودن فواصل و رخنه های ایجاد شده میان سیستم های سازمانی و متصدیان تصمیم گیری سازمانی هستند.مدیران برای تصمیم‏گیری نیاز به منابع اطلاعات متفاوت و متعددی دارند تا از طریق آن بتوانند به سرعت و با دقت لازم با تصمیم‏سازی خود در راستای رفع مشکلات و نیل به اهداف سازمان گام بردارند. هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی نقش سیستم‏های اطلاعات مدیریت در بهبود کیفیت تصمیم‏گیری مدیران بانک کشاورزی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران، کارشناسان و رؤسای شعب منتخب بانک کشاورزی تهران تشکیل می‏دهند. در این مقاله نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در بهبود واکنش مناسب مدیران به مسائل داخلی بانک و بهبود انسجام سیستم های داخلی بانک مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی و از لحاظ شیوه تحلیل داده ها از نوع توصیفی – همبستگی است نتایج نشان داد که، سیستم‏های اطلاعات مدیریت نقش بسزایی در بهبود کیفیت تصمیم‏گیری مدیران بانک کشاورزی ایفا می‏کنند.