سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین کرمی مقدم – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمانه حاجی مشهدی – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سدگلستان برروی رودخانه گرگانرود در استان گلستان قرار دارد. بحث کنترل سیلآب در راس اهداف اولیه این سد قرار نداشته است ولیکن امکان مهار سیلآبهای منطقه شرق استان گلستان توسط این سدها می تواند وجود داشته باشد. به طوریکه در سیلآب مرداد ماه ۸۰ و ۸۱ اگر سدگلستان نبود، در شهرستان گنبد دبی پیک به ترتیب به ۲۵۰۰، ۴۵۰ متر مکعب در ثانیه می رسید و یک خسارت عظیم جاانی و مالی در انتظار این شهر و روستاهای پایین دست آن می بود. به منظور بررسی امکان کنترل سیلآب توسط مخزن سدگلستان با بالآبردن ارتفاع این سد از ۵/۰ تا ۲ متر، محاسبات پخش سیلآب برای سیل با دوره بازگشت های ۲۵ و ۵۰ ساله انجام شده است و این نتیجه بدست آمده که افزایش ارتفاع بیش از ۲ متر سد گلستان تأثیری در کاهش دبی پیک ورودی به مناطق پایین دست سد نداشته و افزایش ارتفاع بهینه برای این سد معادل ۲ متر می باشد، با این احتسآب، تراز تاج سد برآبر ۶۶ مترو ۳۰ میلیون متر مکعب به حجم مخزن افزوده می گردد.