سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدکمال چهارسوقی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
آزاده ساولی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در دهه اخیر تجارت B2B و به طور خاص بازارهای الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و روابط بین سازمانی را دچار تحول ساخته اند. یکی از نمادهای این تحول، تاثیر بر عملکرد زنجیره تامین سازمانهای شرکت کننده در بازار الکترونیک می باشد. در این تحقیق سعی شده اثر بازارهای الکترونیک بر زنجیره تامین سازمانهای شرکت کننده در بازار سنجیده شود. بدین منظور کارکردهای بازارهای الکترونیک در سه دسته ۱- اطلاعات ۲- معاملات ۳- ارزش افزوده، طبقه بندی شده و اثر این کارکردها بر عملکرد زنجیره تامین از دو بعد هزینه و پاسخگویی به مشتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطالعه حاضر بر پایه نظر سنجی از صاحبنظران برحسته جهان که متخصص در دو زمینه بازارهای الکترونیک و زنجیره تامین می باشند شکل گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، کارکردهای تعاملاتی بازار که انتقال اطلاعات بحرانی بین سازمانی را تشکیل می کنند بیشترین اثر را بر کاهش هزینه و کاهش زمان پاسخگویی به مشتری دارا هستند.