سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – مدیر گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس،
عبدالواحد خالدی درویشان – استادیار و دانش آموخته گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دا

چکیده:

روزانه هزاران تن از انواع مصالح رودخانهای به منظور تأمین نیازهای مختلف از بستر رودخانهها برداشت میشود . برداشت از منابع رسوب رودخانهای پیامدهای مختلفی از قبیل تخریب شرایط طبیعی و تغییر در شرایط هیدرولیکی و هیدرولوژیکی جریان را به دنبال داشته که اغلب منجر به افزایش انرژی و گلآلودگی جریان، تشدید فرسایش خاک و ایجاد مخاطرات زیست محیطی میشود . تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش برداشت معدن شن و ماسۀ بِجِز واقع در حوزه آبخیز واز در استان مازندران بر افزایش توان حمل رسوب به واسطۀ تغییر در دانه – بندی رسوبات و افزایش گلآلودگی انجام گردید . به منظور دستیابی به اهداف مورد بررسی، مواد بستر در دو مقطع قبل و بعد از محدودۀ فعالیت معدن به صورت ترکیبی برداشت شده و دانهبندی آنها با استفاده از الک و نرمافزار ماکروی GRADISTAT صورت پذیرفت . نتایج تحقیق دلالت بر تغییر معنی دار قطر میانۀ رسوبات بستر از ۴۲/۲۶ به ۱۸/۴۱ میلی متر داشته که نمایانگر تقلیل چشمگیر حد آستانۀ حرکت ذرات و افزایش شایستگی جریان در حمل رسوب بوده است .