سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مجید دهمرده – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور زابل
سعید یزدانی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
مهدی دهمرده – عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه زابل
عیسی پیری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور زاهدان

چکیده:

با توجه به اهمیت تالابها در حفظ کشاورزی، ایجاد اشتغال و درآمد و در نهایت رفع فقر و بیکاری و کاهش مهاجرت حاشیه‌نشینان تالابها، لزوم حفاظت از تالابها اجتناب ناپذیر است. مطالعه حاضر در سال ۱۳۸۵ با هدف بررسی نقش تالاب هامون در حفظ کشاورزی، ایجاد اشتغال و درآمد، به اهمیت تالاب هامون زنده پرداخته است. بدین ترتیب که سهم گروههای درآمدی مختلف حاشیه‌نشین تالاب هامون (ماهیگیران، شکارچیان پرنده و دامداران)، از اشتغال و درآمد حاصله از هامون را تحلیل می‌کند. در واقع این مطالعه به بیان نقش هامون زنده در حفظ کشاورزی، ایجاد اشتغال و درآمد حاشیه نشینان تالاب می‌پردازد. نتایج حاکی از آن بود که هامون پرآب باعث حفظ اشتغال بهره‌برداران مختلف از هامون(ماهی‌گیران، شکارچیان پرنده و دامداران حاشیه تالاب)، در سطح ۱۸۵۲۴، ۹۴۳۰ و ۱۰۳۲ خانوار به ترتیب با حرکت از یک هامون پرآب به سمت یک هامون خشک می‌‍شود. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که درصد درآمد به دست آمده از تالاب هامون توسط گروههای مختلف ساکن در حاشیه تالاب وقتی که از یک هامون پرآب به سمت یک هامون خشک حرکت می‌کنیم از حدود ۹۰ درصد به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است.