سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشاد کیانی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی
احمد جلالیان – استاد گروه خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی

چکیده:

تالاب ها و اراضی پست به دلیل وضعیت توپوگرافی خاص خود تاثیرات قابل توجهی بر خصوصیات خاک دارند [۱]. این عامل به دلیل تاثیری که در میزان نفوذپذیری آب، انتقال آب، ایجاد اقلیم موضعی، ثبات خاکدانه ها، ابدوی و فرسایش می گذارد، در تشکیل و تکامل خاک موثر است. پستی و بلندی تاثیر عمده ای بر واکنشهای شیمیایی دارد و به سه طریق، ۱- شدت و مقدار زهکشی تحت الارض و در نتیجه آب ورودی به خاک ۲- شدت و مقدار زهکشی تحت الارضی و در نتیجه سرعت آبشویی املاح ۳- شدت فرسایش و انتقال مواد تخریب یافته، این تاثیرات را به جا میگذارد. تفاوت حلالیت کانیهای مختلف آهن دار با ظرفیتهای مختلف و پایداری آنها در شرایط مختلف و درصد آهن آزاد سه ظرفیتی می تواند به عنوان شاخصی در شناسایی افقهای خاک و وضعیت خاک به کار رود [۲] . قسمتی از این آهن توسط هوادیدگی از مواد مادری به فرم آمورف، اکسید، هیدروکسی و یا هیدروکسی اکسید در خاک وارد می شوند. عموما دو روش برای برآورد آهن آزاد وجود دارد: ۱- روش تخمین توسط اگزالات آمونیوم ارائه شده توسط مک کیجا و دی (۱۹۶۶) [۴] ۲-روش دای تیونایت – سیترات – بیکربنات ارائه شده توسط مهرا و جکسون (۱۹۶۰) [۵]. اگزالات، آهن به فرم آمورف و آهن اکسید با مواد را استخراجکرده و دایتیونایت، آهن به فرمهای کریستاله، آمورف و اکسید با مواد آلی را استخراج می کند. در نتیجه تفاوت دو مقدار، میزان آهن کریستاله را نشان می دهد. پتانسیل اکسیداسیون و احیاء یک اندازه گیری کمی برای در دسترس بودن الکترون و نشانگر شدت اکسیداسیون و احیاء است. احیاء هر عنصری در پتانسیل احیایی و اسیدیته مشخص صورت می پذیرد. بنابراین با دانستن این دوشاخص و نیز فرمهای اکسیدی و احیایی آهن میتوان درک بهتری از وضعیت رطوبتی و پایداری خاک در لنداسکیپ به دست آورد [۲].