سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عمادالدین قاضی – شرکت تدبیر نیرو – بخش مهندسی توزیع
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس – استاد سیستمهای قدرت
افشین پورحیدر – شرکت توزیع نیروی برق جنوبشرق تهران
محمد نوری – شرکت تدبیر نیرو – بخش مهندسی توزیع

چکیده:

بحث سیستم زم ین از د یرباز به عنوان یک ی از مسائل روز شبکه های توز یع نیروی برق مطرح بوده است . آنچه تا کنون در بحث طراح ی س یستم ها ی زم ین مورد توجه ب ی شتری قرار گرفته است، انجام محاسبات طراح ی، بر اساس س یستم زم ین حفاظتی بوده است . لیکن با توجه به ا ینکه شبکه توز یع پو یا و زنده است، با ید به ملاحظات طراح ی س یستم زم ین الکتر یک ی نیز توجه و یژه نمود . طراحی س یستم ها ی زم ین با ید به گونه ای انجام گ یرد که ملاحظات الکتر یکی و بهره بردار ی شبکه، نظیر میزان بار ف یدرها، نقش عدم تعادل بار، مقدار جر یان نول برگشتی و حد مجاز کاهش سطح ول تاژ در طول ف ی در در آن دیده شود .
در این مقاله به بررس ی نقش کاهش و متعادل ساز ی بار با تکیه بر تعدد سیستم ها ی زم ین، در بهبود پروف یل ولتاژ شبکه های توز یع بر اساس مطالعه مورد ی در شبکه فشار ضع یف شهرستان پاکدشت پرداخته شده است . روش پژوهش ا ی ن مقاله، مبتنی بر چند مطالعه مورد ی و تجز یه و تحل یل و تعم یم استنتاجی نتایج به سایر شبکه های توزیع می باشد