سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین کرمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمانه حاجی مشهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از آنجایی که با تغییر آبدهی رودخانه ها، غلظت مواد محلول در آب نیز دستخوش تغییر قرار می گیرد، لذا در طول دوره های پر آبی و کم آبی،پارامترهای کیفیت آب رودخانه گرگانرود مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تا با توجه به همبستگی بین آنها این تغییرات به صورت یک تابع ریاضی تعریف گردد. با جمع آأوری آمار خام ۱۰ سالهپارامترهای مورد نیاز، جهت تجزیه و تحلیل نحوه تغییرات آنیون ها و کاتیون ها در مسیر وردخانه گرگانرود، در ایستگاه های گنبد، قزاقلی و سد گرگان، دیاگرام های کالینز و شولر ترسیم شده اند . نتیجه اینکه، در ایستگاه گنبد بین افزایش آبدهی و کاهش شوری، ارتباط بسیار نزدیکی وجود داشته، در ایستگاه قزاقلی ، باعث کاهش میزان Nacl و در ایستگاه سد گرگان باعث کاهش کلیه عوامل شیمیایی به ویژه سولفات ها شده است.