سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه مهدیان – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد نصراصفهانی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

حوادث غیر مترقبه شامل حوادثی است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود می آید و موجب تلفات بسیار جانی و مالی می گردد و چنانچه در مواجه با این گونه حوادث ارائه خدمات درمانی به آسیب د یدگان و مصدومان به موقع صورت نگیرد، خسارتهای وارده چندین برابر خواهد بود . از طرفی این نکته را نیز باید مد نظر داشت که در رویارویی با برخی از حوادث غیر مترقبه، به دلیل عدم ایمنی منطقه آسیب دیده ، تعداد کم پزشکان، عدم سهولت دسترسی به منطقه ، امکان حضور پزشکا ن متخصص جهت انجام خدمات پزشکی و درمانی به به آسـیب دیـدگان وجـود نـدارد . امـروزه بـا پیشرفت تکنولوژی این مشکل تا حدودی رفع گردیده است و تله مدیسین به عنوان یکی از زیرسیستم های فـن آوری اطلاعـات بالینی جهت سهولت دسترسی مصدومان به مراقبت بهداشتی و درمانی ، تـسریع در ارایـه مراقبتهـای کلینیکـی و سرویـسهای مراقبت بهداشتی و درمانی بدون در نظر گرفتن محدودیتها و شرایط جغرافیـایی ،کاهــش هزینـــه هـای درمـانی و مراقبتـی، دست یابی آسان به بهترین مهارت تخصصـی و در نهایت افـزایش همـــه جانبه کیفیت خدمات مورد توجه قـرار مـی گیـرد . در حقیقت استفاده از امکانات پزشکی از راه دور بهترین گزینه به نظر می رسد که این امکان را فراهم کنـد تـا پزشـکان بـه دور از شرایط جغرافیایی و منطقه ای از وضعیت سلامت مصدومان در مناطق آسیب دیده مطلع گردنـد و بـسیاری از مراحـل کنتـرل علائم ،تشخیص و درمان بدون نیاز به مراجعه به پزشک و توسط سیستم های خودکار انجام گردد،به این ترتیـب در عـین حـال کیفیت مراقبت افزایش و هزینه ها و میزان نیاز پزشک به حضور در منطقه کاهش می یابد . بنابراین استفاده بهینـه و صـحیح از فن آوری پزشکی از راه دور ) ) telemedicine یکی از مهمترین ابزار نجات بـشر در زمـان و قـوع حـوادث غیـر مترقبـه محـسوبگردیده و زمینه مناسبی جهت افزایش سطح کیفی خدمات درمانی به آسـیب دیـدگان حـوادث غیـر مترقبـه را فـراهم گـردد . همانطور که می دانیم امداد رسانی به مصدومان و آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه به ترتیب در سـه مرحلـه زیـر انجـام مـی گیرد : -۱ خدمات اورژ انسی از قبیل عملیات احیاء و برگرداندن علائم حیاتی بیمار -۲ اقدامات درمانی غیر اورژانسی -۳ نوتوانی
و توانبخشی به منظور امدادرسانی بـه آسـیب دیـدگان در هریـک از مراحـل فوق،تلـه مدیـسین نقـش مهمـی ایفـا کـرده و از تکنولوژیهای مختلفی جهت ارائه خدمات درمانی استفاده می نما ید . در این مقاله به توضیح مختصری در زمینه مراحـل مختلـف امداد رسانی به مصدومان پرداخته و پس از معرفی انواع تکنولوژیهای تله مدیسین ،مزایا وکاربرد هریک از آنهـا را طـی مراحـل ذکر شده شرح خواهیم داد . روش کار : مقاله حاضر به روش مروری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای،جـستجو در اینترنـت و بهره گیری از منابع متعدد علمی تهیه شده است . نتیجه گیری : کاهش تلفات و زیانهای ناشی از حوادث غیر مترقبه بـا تـسریع در زمان ارائه خدمات درمانی و پاسخ گویی به موقع در نجات جان آسـیب دیـدگان میـسر مـی باشـد . ایـن امـر بـا اسـتفاده ازتکنولوژیهای ارتباط از راه دور و تکنولوژی های اطلاعاتی میسر می باشد و در این میان بکـارگیری تکنولوژیهـای مختلـف تلـه مدیسین با هدف ارائه خدمات درمانی و مراقبتی با کیفیت بالا به مصدومان و مجروحان و درمان بهینه آنها مفید می باشـد . در این مقاله ضمن معرفی برخی از تکنولوژیهای مورد ا ستفاده در پزشکی از راه دور به بیان کاربرد های مختلف انواع تله مدیـسین در حوادث غیر مترقبه در سه مرحله پاسخ دهی و برشمردن مزایای هریک از آنها پرداخته ایم . تکنولوژیهای معرفی شده عبارت بودند از : .۱ فناوری بی سیم ( ماهواره ای و ارتباط زمینی ) . Satellite) 2 & Wireless(Terrestrial پردازش دیجیتـالی سـیگنالSignal Processing 3 Digital اینترنــت و صــفحات وب Internet and World Wide Web 4 . بانکهــای اطلاعــاتی Integrated Information System 5 سیـستمهای پزشـکی جهـت ارسـال فـوری انـواع اطلاعـات حیـاتی بیمـارMedical . bioinformation systems for rapid transmission of many types of موبایل،سیـستمهای چنـد رسـانه ای،آخـرین روشهای ارسال علائم حیاتی Mobile,Multi-Media,Biosignal End-User devices زیر سیـستمهای ارتبـاطی مـاهواره ایWireless Communication Subsystemپــس از بررســی جایگــاه تکنولوژیهــای فــوق الــذکر در مراحــل مختلــف امــداد رسانی،مزایا و منافع بکارگیری هریک از آنها بیان گردید .