سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

همایون حایری – شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

چکیده:

هدف از زمین نمودن نقطه صفر ژنراتور از طریق یک امپدانس و یا مقاومت ،محدود نمودن اضافه ولتاژهای گذرا، جلوگیری از افزایش خسارات در نقطه اتصالی و ایجاد حساسیت جهت تشخیص اشکالات عایقی ژنراتور می باشد . اگر مقاومت زمین کننده از حد مطالعه شده ای بزرگتر انتخاب شوداضافه ولتاژهای گذرای نامطلوبی را ممکن است ایجاد نماید . و در مقابل کاهش ببیش از حد مقاومت مذکور نیز، موجب بوجود آمدن خسارات شدیدی در هنگام وقوع یک اتصال زمین در منطقه حفاظت شده رله اتصال زمین استاتور خواهد شد . در این مقاله سعی گردیده بدون کاهش در مقاومت نقطه صفر ژنراتور و با بررسی امکان نصب خازن های قدرت در طرف فشار ضعیف ترانسفورماتور ژنراتور ،بتوان مقدار ولتاژ ظاهر شده در نقطه صفر ژنراتور را در هنگام انتقال خازنی ولتاژ از طرف فشار قوی ترانس مذکور کاهش داده و در نتیجه مقادیر تنظیم بهینه و حساستری برای رله های حفاظتی اتصال زمین استاتور از نوع ۹۵ درصدی که اکثر ژنراتورهای موجود در نیروگاههای ایران نیز دارای این نوع حفاظت اتصال زمین می باشند، پیشنهاد نمود .