سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید فعلی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
محمد چیذری – استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا پزشکی راد – دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
ابوالحسن یعقوبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف تحقیق پیمایشی حاضر، بررسی نقش خدمات ترویجی در پذیرش تکنولوژی های حفاظت خاک در زمین های شیب دار با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای ساختارمند حاوی سولات بسته پاسخ بوده که روایی و پایایی آن تائید گردید. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان شهرستان مریوان (N=7325) می باشد که از میان تعداد ۱۸۱ نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت ۱۷۶ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (n=176). یافته های توصیفی تحقیق نشان می دهند که استفاده از خدمات ترویجی و پذیرش تکنولوژی های حفاظت خاک در اکثریت کشاورزان در سطح "متوسط" قرار دارد. در این تحقیق برای بررسی نقش متغیر استفاده از خدمات ترویجی در پذیرش تکنولوژی های حفاظت خاک در زمین های شیب دار از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه خطی نشان می دهند که پس از ورود کلیه متغیرهای مستقل معنی دار، متغیر استفاده از خدمات ترویجی بعد از متغیرهای "دانش درباره تکنولوژی های حفاظت و آگاهی از مسائل فرسایش خاک "بیشترین نقش را در پذیرش این تکنولوژی ها در کشاورزان شهرستان مریوان دارا می باشد.