سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جعفر خادمی حمیدی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شمس الدین فقیهی – کارشناس مهندسی استخراج معدن، معدن فلورین کیاسر

چکیده:

انفجار ، در واقع ارزا ن ترین روش موجود برای خردکردن سنگهای سخت به شمار می آید . اما یکی از مهمتر ی ن مسائل ی که بایستی به هنگام بکارگ یری سیستم چالزن ی و انفجار مدنظر قرار گ یرد، کنترل آس یب ها ی ناش ی از انفجار از جمله بروز عقب زدگی می باشد . پرسش متداولی که به هنگام عملیات معدنکاری و تونل سازی مطرح می گردد این است که آیا عقب زدگی به خاطر انجام انفجار نادرست ایجاد می شود و یا به سبب ضعیف بودن کیفیت توده سنگ. به منظور پاسخ به چنین سوالی در این مقاله مکانیزم و عوامل م ؤثر در بروز عقب زدگی و همچنین تأثیرات عقب زدگ ی در حفر فضاهای زیرزم ینی از نقطه نظر فن ی و اقتصاد ی شرح داده شده است . در ادامه خصوصیات مؤثر تود ه سنگ از جمله فراوان ی و جهت یافتگ ی ناپیوستگ ی ها، شرایط هیدروژئولوژیک ی و کیفیت توده سنگ و نقش هر یک در بروز عقب زد گی مورد بررسی قرار گرفته است . سپس با معرف ی مشکلات ناش ی از بروز عقب زدگ ی در پروژه حفر تونل راه امامزاده هاشم به تشریح نقش کیفیت توده سنگ منطقه در بروز این مشکل پرداخته شده است . در این مقاله سع ی خواهد شد تا با توجه به شرایط توده سنگ منطقه مورد مطالعه مناسب ترین آرایش و تمرکز خرج چال های محیطی به منظور پیشگیری از بروز عقب زدگی ارائه شود.