سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا بیات – کارشناس مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
مجید محمودابادی – دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

عوامل متعددی بر فرسایش و میزان رسوبدهی حوزه های آبخیز تاثیر دارند که در راستای اهداف حفاظت خاک لازم است نقش و اهمیت هریک از این عوامل در تولید رسوب تعیین شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش برخی از خصوصیات هیدرومورفولوژیک در برآورد رسوب حوزه آبخیز طالقان انجام شده است. ابتدا برخی از خصوصیات هیدرولوژیک و مورفولوژیک زیرحوضه ها مشتمل بر ۲۵ ویژگی مختلف، تعیین و میزان رسوبدهی هر زیرحوضه با استفاده از مدلMPSIAC در محیطGIS برآورد گردید. پردازش های لازم برای تعیین همبستگی و رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزارهای آماری انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش رواناب و همچنین دبی ویژه پیک (خصوصیات هیدرولوژیک)، رسوب برآوردی به طور معنی داری افزایش می یابد. از طرف دیگر میانگین وزنی شیب حوضه و ارتفاع (خصوصیات مرفولوژیک) از عواملی بودند که همبستگی مثبت و معنی داری با تولید رسوب نشان دادند. نتایج دلالت بر اهمیت خصوصیات هیدرو مورفولوژیک در تولید رسوب داشته و دو عامل رواناب و میانگین وزنی شیب بیشترین نقش را در تولید رسوب برآوردی نشان دادند