سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشکده بهداشت – گروه بهداشت حرفه‌ای

چکیده:

این پروژه تحقیقاتی با هدف کاهش ریسک خطرات محیط کار (میزان بروز و شدت حوادث ناشی از کار) شرکت پتروکاران یکی از شرکت‌های پیمانکار شرکت پتروشیمی اراک اجرا شد. به دلیل زیاد بودن تعداد واحدها و افراد شاغل در معرض خطر و نیز وسعت واحدها و از انجام یک‌سری بررسی‌های دقیق واحد تعمیرات تأسیسات و ساختمان به عنوان واحد هدف انتخاب شد زیرا: ۱- نسبت پرسنل حادثه دیده به کل پرسنل هر گاه پری‌ماه نسبت به سایر واحدها بیشتر بود. ۲- پرسنل این واحد تنها در یک شیفت کار می‌کردند لذا نظارت بر اعمال پرسنل راحت‌تر بود. ۳- این بار فقط یک مجری داشت و دارای سیستم پیچیده سازمانی نبود لذا ارتباط برقرار کردن با آن آسان‌تر بود. در مرحله اول این پروژه ارتباط میان حوادث و عوامل سازمانی، فردی و محیطی توسط آزمون استقلال یا توزیع مجذور کای بررسی شاد نتایج این بررسی حاکی از این بود که وقوع حادثه از عوامل فردی شامل میزان تحصیلات و سه، عوامل محیطی شامل ساعت، روز و ماه و عوامل سازمانی شامل وضعیت استخدام و شغل فرد مستقل نبود ۰٫۰۱=α . ازآنجایی‌که آنالیز دقیق سناریوی حوادث مشخص کرد عامل انسانی نقش اصلی را در بروز این حوادث داشته است برای شناسایی و تجزیه و تحلیل دقیق‌تر خطرات و ارائه راهکار کنترل از روش آنالیز خطرات عملیات و پشتیبانی (O&SHA استفاده شد. و در شناسایی اتباع خطاهای انسانی صورت گرفته در این واحد مرحله دوم پروژه یعنی مداخله با هدف کاهش میزان بروز و شدت حوادث صورت گرفت. روش‌های مداخله بر روی اصلاح شرایط نایین و کاهش خطاهای انسانی تمرکز داشتند. در کل مداخله شامل چهار راهکار اصلی بود شامل ۱-آموزش ۲-رایش مداوم رفتار پرسون ۳-ایجاد زمینه برای مشارکت کارگران در مسائل ایمنی ۴-اصلاح شرایط نایین .بعد از یک سال اجرای مداخله این نتایج به دست آمد. در سال ۱٬۳۷۹ میزان شاخص AFR برابر با هم ۱۸/۳۳ بود که در سال ۱٬۳۸۰ به ۸/۷۵ رسید یعنی به میزان ۵۲/۳% کاهش پیدا کرده بود همچنین در سال ۱٬۳۷۹ میزان شاخص ASR برابر با ۹/۲۹ بود که در سال ۱٬۳۸۰ به ۴/۹۸ کسی دیگری به میزان ۵۴% کاهش پیدا کرده بود. نتایج حاکی از این بود که راهکارهای انتخاب‌شده برای کاهش میزان بروز و شدت حوادث به میزان قابل توجهی مثمرثمر بوده است.