سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رمضانعلی طاهری – نیروی دریایی سپاه

چکیده:

یکی از معضلات موجود در زنجیره تامین، خوردگی و زنگ زدگی قطعات فلزی و تجهیزات در چرخه تول ی د و پس از آن ط ی نقل و انتفال و انباردار ی م ی باشد . خوردگی یکی از معضلات اصلی صنایع محسوب می شود. رطوبت نقش عمده ای در فرآیند خوردگی باز ی م ی کند . هر اتمسفر ی، حاو ی م یزانی از رطوبت م ی باشد و به علت نوسان دمای بالا بین شب و روز، رطوبت به صورت شبنم بر رو ی تجه یزات جمع شده و موجب تسر یع خوردگی فلزات و اتصالات الکتریکی، کاهش مقاومت الکتریکی عایق ها و سیمها ، از بین رفتن تمیزی و صافی سطح فلز و … می شود. بنا بر اظهارات متخصص ین علم خوردگ ی م ی توان با بکارگیری روشها ی کنترل خوردگ ی، حدود یک سوم از آس یب های خوردگی را جلوگ یری کرد . معمول تر ین روشها یی که
جهت کنترل خوردگ ی قطعات فلز ی استفاده م ی شوند عبارتند از : استفاده از جذب کننده ها ی رطوبت، پوششها ی محافظ موقت و بازدارنده ها ی خوردگ ی فاز بخار . در این میان، روشهای نوین بسته بندی قطعات فلز ی بو یژه با استفاده از بازدارنده های خوردگ ی فرار، نقش مهم ی در پ یشگیری از خوردگ ی و زنگ زدگ ی و کاهش هز ینه ها داشته و به سرعت رو به گسترش
می باشد.