سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن قوچانی – مدیرعامل مهندسین مشاور سیماسازه یزد
فرزانه یقینی – کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نادر کریمی – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی

چکیده:

رودخانه ها این شریانهای حیاتی همواره در طول زمان تحت تاثیر عوامل طبیعی و غیرطبیعی دستخوش تغییرات مورفولوژیک شده و این عوامل موجب برهم زدن تعادل انها بوده است تحقیقات به عمل امده نشان میدهد که پدیده ژئومورفولوژی با تغییرات ژئوتکنیکی و فرایندهای هیدرولیکی در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارد یکی از عوامل ارزیابی مورفولوژی رودخانه در اثر تغییرات هیدرولیکی به منظور اندازه گیری نسبی پایداری و تعادل مورفولوژیکی دبی غالب آن است و دبی غالب یا موثر به عنوان مهمترین عامل درنوع رژیم رودخانه ای عاملی موثر در تغییرات مورفولوژیکی رودخانه هاست.