سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا شهریاری – استادیار اکولوژی جنگل دانشگاه زابل
سیدمحمود انواری – دانشجوی کارشناسیارشد رشته بیابانزادیی دانشگاه زابل
احمد احمدیان – دانشجوی دکتری اکولوژی دانشگاه زابل

چکیده:

کشاورزی در مناطق خـشک و نیمـهخـشک مـشکلات فراوانـی داشـته کـه فاصـله زیـادی بـا اهـداف کـشاورزی پایـدار دارد . اگروفارستری یکی از روشهای مفید در استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش عملکرد گیاهان است . تاغ گیـاه ی بـسیار مقـاوم به شرایط خشکی و شوری بوده که دامنه تحمل بالایی نسبت به تغییرات دمایی و محیطی دارد . تاغ باعث ایجاد تغییرات مفیـد در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، کاهش شوری خاک، ایجاد میکروکلیمای مناسب جهت رشـد سـایر محـصولات، عـدم بروز خاصیت تهاجمی به مزارع، کمک به مدیریت تلفیقی آفات و بیمـاریهـا، اسـتفاده بـه عنـوان بادشـکن در منـاطق بـادخیز و کاهش فرسایش خاک می شود . از این رو می تواند به عنوان یکی از گیاهان مهم در اگروفارستری و کشاورزی مبتنـی بـر ح فـظ منابع و محیط زیست و همچنین افزایش تولید در مناطق گرم و خشک بیابانی مطرح شده و مورد استفاده قرار گیرد .