سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید شاه پسندزاده – بخش زمین شناسی دانشگاه گرگان
مصطفی رقیمی – بخش زمین شناسی دانشگاه گرگان
محمدزمان دماوندی – بخش زمین شناسی دانشگاه گرگان

چکیده:

بنابر مطالعات دقیق ساختاری و بررسی لرزه خیزی گسترده گرگان به عنوان بخشی از رشته کوههای البرز خاوری، رویداد بیشتر زمینلرزه های این ناحیه در اثر گسلش رانده با مؤلفه امتداد لغز و یا گسلش امتداد لغز چپ رو می باشد. این فعالیت های لرزه ای ناشی از جنبش گس های مذکور و دسته درزهای برشی موازی با آنها با روند کلی شمال خاوری-جنوب باختری تا خاور، شمال خاوری-باختر، جنوب باختری است. نظر به اینکه رخداد بیشتر زمینلرزه های گستره گرگان به دلیل پوشش شدید جنگلی و ضخامت زیاد خاک با مشاهده گسلش سطحی همراه نیست؛ لذا، با مطالعه دقیق و تهیه نقشه پراکندگی درزهای مرتبط با گسل های لرزه ای منطقه به همراه بررسیهای ریخت زمینساختی می توان الگویی برای پهنه بندی خطر رویداد زمینلرزه ارائه نمود.