سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
پیام زین العابدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
حمید دهقانپور – دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنرتهران- استادیار و عضو هئیت علمی دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر تهران

چکیده:
اقتصاد مقاومتی نوعی پایندگی اقتصادیست و معمولاً در موقعیت های خاص اجتماعی و سیاسی پیش میآید و در جهت تصاحببازارهای بین المللی گام برداشته و تولید کالاهای صادراتی را افزایش می دهد. به عبارت دیگر آزادسازی تجاری را با هدفکاستن واردات وافزایش اشتغال و کار،افزایش صادرات و منابع ارزی و در نتیجه رفاه جامعه محقق می نماید. در این نوع نگرشاقتصادی، تولید قدرتمند شده و در نتیجه تحریم ها، جنگ و امثالهم روی کشور بی تأثیر خواهد بود. بدیهی است امروزه درمیدان جنگ رسانه ای،اقتصاد مقاومتی رسانه ایی هوشیار، مطلع، سریع و منعطف می خواهد تا با آگاه سازی و قدرت اقناع افکارعمومی، بتواند محورهای مربوط به این نوع نگرش را براقتصاد کشور اعمال کند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلیاست، بنابراین در این مقاله بااستفاده از مطالعه منابع معتبر پیرامون موضوع، به بررسی نقش رسانه در تحقق آرمان ها، چشم اندازو مأموریت استراتژی اقتصاد مقاومتی می پردازیم.