سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فاطمه نصیری امیری – اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
محمدرضا حسنجان روشن – MD اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
محمود حاجی احمدی – PHD اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده:

عفونت مجاری ادراری UTI یک مشکل شایع در زمان بارداری است که همانند زنان غیر باردار اغلب بوسیله باکتریهای مدفوع ایجاد می شود. پس رفتارهای بهداشتی در بروزUTIاحتمالاً نقش دارند هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بین رفتارهای جنسی و عوامل خطر زای دیگر در بروزUTI در زنان باردار می باشد. مطالعه ما بصورت مورد – شاهدی از اول دیماه ۸۱ لغایت سیم بهمن ماه ۸۳ انجام شده است. ۱۰۰ زن باردار از ۵ مرکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل که با کشت مثبت ادراری تشخیصUTIداده شد بعنوان گروه مورد در نظر گرفته شدند و ۱۵۰ زن باردار دیگر که از نظر سن ، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، تحصیلی و تعداد حاملگی مشابه با گروه مورد بودند و به همان مرکز جهت مراقبت قبل از زایمان مراجعه کرده بودند بعنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. افرادی کهعفونت مکرر دستگاه ادراری، عفونت مجاری تناسلی، بیماریهای مزمن مثل دیابت، آنمی سیکل، مصرف داروهای مهار کننده سیستم ایمنی و مصرف اخیرآنتی بیوتیک را داشتند از مطالعه خارج گردیدند. اطلاعات رفتارهای جنسی و دیگر عادات روش زندگی بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردیده و در صورت معنی دار بودن با UTIمیزان خطر نسبیORبا ۹۵% CI با برنامه SPSSمشخص گردید.رفتارهای جنسی و عادات بهداشتی نقش بسیار مهمی در بروز عفونت مجاری ادراری ( با کشت مثبت ادراری ) درزنان باردار دارند. به طوری که متوسط نمره رفتار بهداشتی زنان گروه مورد ۳/۶۵±۱۹/۹متوسط اما درگروه شاهد ۳/۴۳±۲۳/۴۴ خوب بوده است