سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدآقا شفیعی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق
محمدجواد آذری جهرمی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱۲ با بروز خطا یتکفاز به زمین در فاز Sبر روی خط ارتباطی ۲۳۰ کیلوولت پسـتهای اراک -۱ اراک ۲ ، کلیدهای قدرت دو طرف خط مـذکور عمـل نمـو ده، خطـا از سوی پست اراک ۲ ایزوله شده است . اما بنـا بـه دلا یلـی کلیـد قدرت مسـتقر در پسـت اراک ۱ در فـاز S عملکـرد موفقیـتآمیزی نداشته است . به دنبال این حادثه و بـدلیل عـدم وجـود سیستمهای حفاظتی مطلوب، خطا به مدت ۵۶ سیکل بـر رو یبکه باقی مانـده اسـت و در نهایـت موجبـات انفجـار کلیـد قدرت و بدنبال آن خاموشی بخش وسیعی از شبکه سراسـر ی را فراهم نموده است . در این مقاله، ضمن شبیه سازی شبکه در لحظه وقوع خطا، نقش حالات گذ رای کلیـد قـدرت در خفـه نشدن قوس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است