سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد آریامنش – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
مهدی زارع – دکترای تخصصی زلزله شناسی مهندسی
timothy m kusky – مدیر مرکز علوم زیست محیط زیست
احمد افراسیابیان – بنیانگذار مرکز تحقیقات کارست کشور

چکیده:

دشت اصفهک واقع در جهنوب شرق طبس در یک منطقه فعال زمین ساختی با گسلهای فراوان امتداد لغز و رو رانده قرا رگرفته است. دراین پژوهش اثر متقابل گسلهای پوسا و شاخصهای ریخت زمین شناختی به منظور ارزیابی منابع آب زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور تصاویر ماهواره ای لندست TM به وسیله نرم افزار ERDAS8.5 پردازش شدند در ادامه به استفاده از تصاویر پردازش شده و مدل تهیه شده رقومی ارتفاع برای منطقه و همچنین داهده های صحرایی، نقشه های موقعیت گسلهای پویا، خطواره ها، زمین شناسی، ریخت شناسی، خاک، کاربری، و پوشش اراضی ، شیب ، هیدروژئومورفولوژی تهیه شد.