سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر یعقوبی – عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

در دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه به توسعه فیزیکی شبکه های آبیاری توجه زیادی مبذول گردیده ولی مشارکت بهره برداران محلی در امر مدیریت منابع آب کمتر مدنظر قرار گرفته است و سهم و نقش زنان اغلب ناچیز محسوب شده و چشم پوشی می شود . محروم کردن زنان از برنامه ریزی، اجرا و مدیریت منابع آب علت اصلی نرخ بالای شکست در مدیریت مؤثر آب و دست یابی به محیط زیست پایدار است . هدف این مقاله بررسی نقش زنان محلی در ابعاد مختلف مدیریت منابع آب در استان زنجان می باشد . برای رسیدن به اهداف تحقیق از روش پژوهشهای کتابخانه ای و تکنیکهای رهیافت PRA بصورت برگزاری جلسات مشارکتی با بهره برداران محلی استفاده گردید . نتایج بدست آمده نشان داد زنان روستایی در بهینه سازی مصرف آب، مدیریت مصرف آب در منزل، تامین بهداشت آب، پیشگیری از آلودگی های با منشاء آبی بر سلامت خانواده، تامین و حفظ بهداشت آب شرب خانواده فاضلاب، صرفه جویی در مصرف آب و محافظت از منابع آب روستا
نقش زیادی دارند .