سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
اسفندیار محمدی – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات ایلام
فرشته عزیزنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات ایلام
حمیدرضا قیطرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات ایلام

چکیده:
یکی از مهمترین اصول پایه در سازمان های تولید کننده مدیریت بهینه زنجیره تامین به منظور کاهش هزینه ها و زمان و افزایش بازدهی و کارایی فعالیت ها در زمینه تامین مواد اولیه بوده است. این تحقیق ضمن بررسی اهمیت زنجیره تامین در موفقیت راهبردی تولید به بررسی نتایج کاربردی نمودن این مقوله در شرکت پتروشیمی استان ایلام پرداخته است. روش انجام این تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و روش گردآوری داده ها، استفاده از ابزار پرسش نامه می باشد. متغیرهایی به منظور اجرای کار مطرح گردیده که خود شامل برنامه ریزی مدون نیاز مواد اولیه تولید، امکانات و ماشین آلات تامین مواد اولیه، تعیین دقیق زمان و هزینه تامین مواد اولیه و پیش بینی سفارش کالا می باشد . نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین این متغیرها و موفقیت راهبردی تولید در شرکت پتروشیمی استان ایلام ارتباط وجود دارد.