سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
عسگری قاسمپوری – عضو هیات علمی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.
اردلان الیاسی – عضو هیات علمی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.
عارفه ابراهیمی قادیکلایی – دبیر، سازمان آموزش و پرورش مازندران، ساری، ایران.

چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی نقش زیر ساخت مدیریت دانش در پیاده سازی شبکه دانش دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ،از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه می باشد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 169 نفر به عنوان نمونه آماری از جامعه آماری 587 نفر انتخاب گردید . روش پژوهش پیمایشی و داده های آن با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است و ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 8/0 بدست آمد. در این پژوهش ضمن سنجش میزان آشنایی جامعه پژوهش بامفهوم مدیریت دانش ، عوامل زیرساختی شامل فرهنگ سازمانی،ساختار سازمانی، نیروی انسانی، فرآیندها، فناوری و منابع مالی نیز بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که از میان عوامل زیرساختی بررسی شده چهار عامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی،فرایندها و منابع مالی در وضعیت نامناسب، و دو عامل نیروی انسانی، و فناوری در وضعیت مناسبی قرار دارند. در پایان جهت بهبود وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر پیشنهاداتی ارائه شده است.