سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سجاد عمرانی دهکهان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی گرایش مطالعات جوانان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده:
یکی ازمشکلات ودغدغه های بشرامروزی مواجهه بامشکلات حادزیست محیطی است رفع این مشکلات نیازمند مشارکت همگانی است نهادهای مردمی حفاظت محیط زیست جریانهای داوطلبانه وخودجوشی هستند که درجهت حفاظت ازمحیط زیست درچنددهه اخیربه پاخواسته اند و نقش تقویتی مهمی رادرجهت مشارکت همگانی برعهده دارند این مقاله برآن است که نقش این سازمان ها ومشکلات پیشروی آنها را مورد بررسی قراردهد این تحقیق با استفاده ازروش اسنادی وبررسی پژوهشهای انجام شده درزمینه سازمانهای غیردولتی زیست محیطی کارکردهای این سازمانها را با استفادها زمباحث نظری جنبشهای اجتماعی ازجمله نظریه بسیج منابع و نظریه توسعه مردم محوردیویدکرتن مورد بررسی قرارداده است سازمانهای غیردولتی زیست محیطی به عنوان جنبشهای اجتماعیبا استفاده ازبسیج منابع موجب تقویت مشارکت و اخلاق زیست محیطی میشوند و همچنین میتوانند مانع سیاستهای منفی دولت نسبت به تخریبهای زیست محیطی باشند و بانقش واسط بین مردم ودولت این دورابه حفظ محیط زیست ترغیب کنند نیز نقش ذینفع دردعاوی کیفری زیست محیطی رابرعهده بگیرند