سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضوان کریمی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد جلالیان – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی کریمیان اقبال – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

یکی از مسائلی که همواره بشر را مورد تهدید قرار می داده وقوع زمین لغزهها بوده است که بررسی های انجام شده عوامل متعددی را در ایجاد آن مؤثر دانسته اند. در بین عوامل مؤثر، عوامل زمین شناسی و نوع سازند از اهمیت به سزایی برخوردار می باشند. جهت بررس ی خصوصیات فیزیکی و کانی شناسی سازند های درگیر لغزش و خاک های تشکیل شده بر روی آن ها چهار پروفیل از سازند مارنی الیگو میوسن ۱(OM1) و پنج پروفیل از سازند مارنی الیگو میوسن ۲(OM2) در حوزه دو آب صمصامی در غرب استان چهارمحال و بختیاری انتخاب گردید و پس از تشر یح
مرفولوژیکی پروفیل ها از افق های ژنتیکی نمونه برداری شد. نتایج نشان داد کاهش تخلخل و ریز شدن منافذ در لایه – های عمقی سبب شده که آب با نیروی بیشتری در منافذ حفظ گردد و ضریب نفوذ پذیری کاهش یابد . ضریب نفوذ پذیری پایین، جذب آب و رسیدن به حالت اشباع سبب افزا یش مؤلفه وزن در توده لغزشی شده و در نتیجه نیروی وزن خاک باعث حرکت توده در شیب دامنه میگردد. لایههای سطحی خاک در هر دو سازند از نفوذ پذیری خوبی، به طور متوسط ۴۰ سانتی متر در ۲ ساعت، برخوردار بودند. در بررسیهای کانی شناسی مشاهده شد اسمکتیت و کانی- های منبس ط شونده حداکثر ۳۵ % کانیهای رسی را به خود اختصاص داده و از بالا به طرف پائین روند افزایشی را نشان می دهند. بر اساس و یژگیهای کانی شناسی، اسمک تیت و کانی های مختلط انبساط پذ یر در شرایط جذب آب با ایجاد فشار ناشی از تورم و آماس سازند، حداقل مقاومت برشی را به دست میآورند.